RÅDGIVNING I ÄGARFRÅGOR

Vi hjälper företagsägare, ledningar och styrelser med frågor och avtal i samband med bla ägarskiften, förvärv, fusioner, utköp och generationsskiften.

Generationsskiften

Att planera och genomföra ett ägarskifte är ofta en lång process över flera år. Det är mycket att ta ställning till. Hur ska mitt livsverk kunna leva vidare? Vill nästa generation ta över? 
Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Vilka av barnen ska bli delägare? Ska någon ur familjen ta över som vd, eller är det lämpligare att rekrytera externt? Vi guidar familjen till ett skifte som upplevs rättvist.

Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv, där vi tar hänsyn till personliga och relationsmässiga aspekter såväl som ekonomiska, skattemässiga och juridiska överväganden.

Att bygga upp ett familjeföretag är ofta förknippat med ett stort personligt engagemang men det är inte alltid det finns förutsättningar för någon i familjen att driva det vidare. Kanske finns det nyckelpersoner eller medarbetare inom företaget som är de som är bäst lämpade att ta över. Som strategisk affärspartner kan vi bidra till ett organisatoriskt och ekonomiskt upplägg för ett konstruktivt ägande.

Incitamentsprogram

Kompetensförsörjningen har därför blivit en kritisk faktor vid genomförandet av en affärsplan eller realiserandet av en affärsidé. Med rätt incitamentsprogram kan man dock både locka rätt personer och motivera dem att vara kvar.

Ett incitamentsprogram ger nyckelmedarbetare en möjlighet att ta del av företagets tillväxt och värdeökning utan att nödvändigtvis bli delägare. För att incitamentsprogrammet ska få maximal effekt bör det utformas med eftertanke och strategi.

När man utformar ett incitamentsprogram bör man tänka igenom vad man vill uppnå och vilka konsekvenser det kommer att få.

Vi har bred erfarenhet av att, utifrån önskvärt kommersiellt syfte ta fram juridiskt och skattemässigt gångbara program för såväl mindre ägarledda bolag som större koncerner med miljardomsättning.

Joint Venture

Många gånger blir vi involverad part vid joint venture. Ett joint venture-avtal går, som namnet antyder, ut på att två parter enas om att samarbeta mot ett gemensamt mål. Det är många avgörande faktorer att tänka på när man står inför ett joint venture då ett joint venture har många särdrag och de frågor som typiskt sett kan uppstå rör vilken form man skall ha för sitt samarbete, hur man reglerar sekretessfrågor och avtalsbrott och hur inflytandet i ett eventuellt joint venture-bolag skall fördelas. 

Det är flera överväganden som måste göras vid upprättandet av ett aktieägaravtal för ett joint venture-bolag. I grund och botten handlar det om frågor som gäller bolagets styrning, vad som händer om ägarna blir oense om vilka beslut som skall fattas i bolaget och hur man gör vid avtalsbrott. Vi har stor erfarenhet av att råda samt hjälpa till vid framtagandet av avtal för joint ventures.

Kontakta oss
Marcus Holmberg and Therese Paulmarken

Önskar du ytterligare information om oss och vill veta hur vi kan hjälpa just dig är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vi åtar oss att skydda din integritet